Blaengarw 2022

Blaengarw

Took place on 4‑6 Mar 2022

This event has already taken place.Download window map

Croeso i Window Wanderland Blaengarw

Rydym yn falch o ddod â’r digwyddiad gwych hwn i chi, a gyda’ch cymorth chi, byddwn yn gweddnewid y strydoedd a’u troi yn oriel hudol yn yr awyr agored i chi ei mwynhau!

Mae arddangosfeydd Window Wanderland wedi eu cynnal ledled y byd, a dyma rai o’r dolenni os hoffech wybod mwy:

Window Wanderland ar The One Show

Windows of Wonder – The Guardian

Window Wanderland spreads friendship – BBC News.

Welcome to Blaengarw Window Wanderland

We are delighted to be bringing this fantastic event to you, and with your help, we will transform the streets into a magical outdoor gallery for all to enjoy!

Window Wanderlands have been held around the world, and here are some links if you want to know more:

Window Wanderland on The One Show

Windows of Wonder – The Guardian

Window Wanderland spreads friendship – BBC News.

Awydd cymryd rhan?

Cewch gymryd rhan a chreu ffenest AM DDIM, ac mae croeso i bawb. Gallwch greu arddangosfa yn ffenestri eich fflat, tŷ, ysgol, meithrinfa, car, camperfan, siop – neu yn eich gardd ffrynt!

Peidiwch â dal nôl. Gallai eich arddangosfa fod mor syml â channwyll, llyfr neu oleuadau bach mewn ffenest. Neu gallech fynd amdani a llwyfannu perfformiad yn eich lolfa!  Mae’r dewis yn ddiddiwedd… cyn belled â’i fod yn addas ar gyfer y teulu cyfan!

Byddwn yn cynnal gweithdai yn ystod gwyliau hanner tymor a bydd gennym fideo gwych i’ch cynorthwyo felly cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol.

 

Beth i’w wneud nesaf:

  • Cliciwch ar ‘Cymryd rhan yn y digwyddiad hwn’ i ychwanegu eich lleoliad ar ein map.
  • Byddwch yn cael ‘Pecyn Croeso’ pan fyddwch yn mewngofnodi ac yn gallu cael llawer o ysbrydoliaeth ar gyfer eich ffenestri hefyd.
  • Dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch cymdogion a gofynnwch iddynt gymryd rhan hefyd!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau hyrwyddo neu wirfoddoli i helpu gyda’r digwyddiad hwn, cysylltwch â ni yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen trwy’r trefnydd cyswllt ar y dde neu anfonwch neges e-bost i blaengarwwindowwanderland@awen-wales.com.

Dewch yn ôl i’r dudalen hon yn rheolaidd i weld ein map yn tyfu!

 

Dyddiadau dechrau/diwedd: Gwener 4 – Sul 6 Mawrth 2021

Amserau ffenestri: 6pm – 9pm 

 

Fancy taking part.

Taking part as a Windowmaker is FREE, and everyone’s welcome. You can make a display in the windows of your flat, house, business, school, nursery, car, campervan, shop – or your front garden!

Please don’t feel intimidated. Your display could be as simple as a candle, book or fairy-lights in a window. Or you could go all out and stage a performance in your front room!  Anything goes… as long as it’s family-friendly!

We will also have workshops happening during half term and will have a wonderful instructions video made available for assistance so keep an eye on our social media

 

What to do next:

  • Click on ‘Take part in this event’ to add your location to our map.
  • You’ll get a ‘Welcome Pack’ when you sign in and access to lots of inspiration for windows too.
  • Tell your friends and neighbours and ask them to get involved!

If you have any questions or promote or volunteer to help with this event, please us at Awen Cultural Trust through Contact organiser on the right or email blaengarwwindowwanderland@awen-wales.com.

Please keep checking back to this page to see our map grow!

 

Start/End Dates: Friday 4th – Sunday 6th March 2021

Window times: 6pm – 9pm 

 

Download window map
More info about this area Wanderland Shop
Share this event